ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 มีนาคม 2565

การตรวจติดตาม โรงเรียนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19

ข้อเสนอแนะ

1. ให้โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ปรับเปลี่ยนแบบกรอกข้อมูลการติดตามสถานการณ์ไวรัส โคโรนา -19 ให้ดำเนินการตามที่ส่งมาให้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

2. ให้โรงเรียนนวมราชานุสรณ์นำเสนอวิธีการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา - 19  ในสถานการณ์ปัจจุบัน

3.ให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางการป้องกัน มาตรการการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 19  

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ

         1.ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะชื่นชมแนวทางการเปิดเรียนโดยดำเนินตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก กำหนด ได้เป็นอย่างดี

        2. ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะชื่นชมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ที่ให้ข้อมูลสำหรับการตรวจ ติดตาม ครั้งนี้เป็นอย่างดี


 บันทึข้อมูลโดย: นางกิรณา บุญวรนุช