ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 มีนาคม 2565

การตรวจติดตาม โรงเรียนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19

        จากการลงตรวจติดตามโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ จากท่านศึกษาธิการภาค 9 ร่วมกับคณะครั้งนี้ ตามหัวข้อที่ออกติดตามตามมาตรการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา - 19 นี้ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ มีมาตรการรองรับชัดเจนครบถ้วนตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กำหนด โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ มีการสรุปข้อมูลนักเรียนที่ติดเชื้อ พร้อมทั้งมีแนวทางการประสานงาน ข้อมูลครอบครัว ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ท่านศึกษาธิการภาค 9 ร่วมกับคณะฯ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ท่านได้เห็นวิธีการสอน บรรยากาศในห้องเรียน แนววคิด การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านศึกษาธิการภาค 9 ได้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้กำลังใจ ผู้บริหาร คุณครู ให้พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขยายผลไปสู่โรงเรียนข้างเคียง

     ในการตรวจ ติดตาม ครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำแนวทางการลงระบบติดตาม มาตรการแดพร่ระบาดไวรัสโคโรนา - 19 ให้ถูกต้องครบทุกหน่วยงานเพื่อหน่วยงานต่างๆจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ ดูแลช่วยเหลือต่อไป ในการกรอกข้อมูลโรงเรียนต้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    จากากรตรวจติดตามครั้งนี้ ท่านศึกษาธิการภาค 9 ได้ให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมโรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ให้ดำเนินงานพัฒนาการศึกษาต่อไปเพื่อให้มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ


 บันทึข้อมูลโดย: นางกิรณา บุญวรนุช