ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 22 มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ำ) ได้กำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ดังนั้นสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จึงกำหนดการประชุมการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1  โดยเรียนเชิญท่านศึกษาธิการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการเข้าร่วมประชุม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลได้ประสานหน่วยรับตรวจในพื้นที่เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ฯ ดังกล่าว และดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รวมถึงทำ VTR เพื่อนำเสนอในวันดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย  ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
2. นางสาวลัดดา  แตงหอม  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3. นางชนธิกาญจน์  กระสินหอม  ศึกษานิเทศก์ 


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพณพร เกษตรเวทิน