ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 18 มีนาคม 2565

ตรวจราชการและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนหน่วยงานการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 


 บันทึข้อมูลโดย: นายชัยวัตร ทองบ่อ