ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 มีนาคม 2565

รายงานผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)


 บันทึข้อมูลโดย: ว่าที่ร.ต.หญิงพจนี ถูกมี