ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 มกราคม 2565

สรุปผลการตรวจติดตามหน่วยงานในการปฏิบัติตามาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่1-14 มกราคม 2565

    ตามที่รัฐมนตรีว่ากา่รกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้กำหนดแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการหลังเทศการปีใหม่ และได้มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกการได้รายงานสถานการณ์พร้อมทั้งสุ่มตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการภายหลังเทศกาลปีใหม่ นั้น

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่าได้สรุปผลการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 279 แห่ง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการภายหลังเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

    1. แนวปฏิบัติตามาตรการ (Work from home) ของหน่วยงาน

    จากการลงพื้นที่โดยการสุ่มตรวจติดตามผลการดำเนินการตามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่าหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามาตรการ (Work from home) ภายในที่พัก 85% จำนวนร้อยละ 56.3 และหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามาตรการ (Work from home) น้อยกว่า 85% จำนวนร้อยละ 43.7 เนื่องจากมีข้าราชการจำนวนน้อยหากปฏิบัติงานที่บ้าน 85% จำมีข้าราชการมาปฏิบัติงานไม่ครบทุดกลุ่ม มีการออกนิเทศ ติดตาม การให้บริการนักเรียนคนพิการ ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและหากไม่ปฏิบัติงานอาจเกืดความเสียหายทางราชการได้

    2. การจัดโครงการ/กิจกรรม การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติในระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565 

    จากการลงพื้นที่โดยการสุ่มตรวจติดตามผลการดำเนินการตามาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่าหน่วยงานต่างๆ ไม่มีการจัดโครงการ/กิจกรรม การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนร้อยละ 75.3 และมีการจัดโครงการ/กิจกรรม การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนร้อยละ 24.7 โดยมีมาตรการแนวทางการดำเนินการ กล่าวคือได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง พร้อมกับมีการประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม การใช้ระบบรูปแบบออนไลน์ในการประชุมผ่านโปรแกรมซูมฯ และการยื่นเอกสารการฉีดวัคซีนก่อนการประชุมทุดครั้งเพื่อสร้างความัม่นใจ และความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการศึกษา

    3. การจัดโครงการ/กิจกรรม การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมของหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการในระหว่างวันที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการในระหว่างวันที่ 1-14 มกราคม 2565

    จากการลงพื้นที่โดยการสุ่มตรวจติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้มีการชะลอ/เลื่อนการอนุมัติโครงการ/กิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ จำนวนร้อยละ 1.8 และไม่มีโครงการ/กิจกรรมการประชุมสัมมนาฯ จำนวนร้อยละ 51.3

 4. สภาพปัญหาอุปสรรค

    ขาดแคลนชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และมีไม่เพียงพอในการตรวจและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

 5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

    เห็นสมควรให้แต่ละส่วนราชการจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรีน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างดียิ่ง


 บันทึข้อมูลโดย: