ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 05 เมษายน 2565

ติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ยะลา

    วันที่ 5 เมษายน 2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ลงพื้นที่ร่วมกับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  ประเด็นในการติดตดามคือ พาน้องกลับมาเรียน โรงเรียนคุณภาพ ความปลอดภัยของสถานศึกษา และหนี้สินครู


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร