ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 เมษายน 2565

การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

     (ภาคเช้า)วันที่ 8 เมษายน 2565 นายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมนางอารยา จันทวี
รองศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     ทั้งนี้ หน่วยรับตรวจ รายงานผลตามนโยบายนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้หัวข้อ 1) พาน้องกลับมาเรียน 2) โรงเรียนคุณภาพ  3) ความปลอดภัยสถานศึกษา 4) หนี้สินครู โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
§ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 - 3

§ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร
§ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
§ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
§ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
§ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

§ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(ภาคบ่าย) วันที่ 8 เมษายน 2565 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7  พร้อมทั้ง นายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอารยา จันทวี
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี
สุ
ราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้หัวข้อ 1) นโยบายอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรีมีอาชีพ 2) ความปลอดภัยสถานศึกษา 3) หนี้สินครู

โดยมีหน่วยรับตรวจ ดังนี้

§ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
§ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ