ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 เมษายน 2565

การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และโรงเรียนวัดพระฝาง จำนวน 5 นโยบาย  ได้แก่ โครงการพาน้องกับบ้าน  โรงเรียนคุณภาพ โครงการอาชีวอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ความปลอดภัยของสถานศึกษา หนี้สิ้นครู โดย ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ดร.ชนะ สุ่มมาต  และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมีหัวหน้าหน่วยราชการในทุกสังกัดได้มาให้ข้อมูลในการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ


 บันทึข้อมูลโดย: นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ