ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 เมษายน 2565

การตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  7  เมษายน  2565  นายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วย  นางวิมลมาลย์  รินไธสง  รองศึกษาธิการภาค  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  5  และนางสาวพรรณา  พรหมวิเชียร  รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ลงพื้นที่ตรวจราชการ  5  ประเด็นเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาการ  คือนโยบายโรงเรียนคุณภาพ  พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด  อาชีวะอยู่ประจำ  เรียนฟรี  มีอาชีพ  ความปลอดภัยสถานศึกษา  และการแก้ปัญหาหนี้สินครู  ณ  โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร  สังกัด  สพป.ชพ.1  และวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้แทนจาก  สพป.ชพ.1,  สำนักงาน  กศน.จังหวัดชุมพร,  ประธาน ปส.กช.จังหวัดชุมพร,  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และบุคลากรผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบาย  เข้าร่วมให้ข้อมูล  โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ประเด็นปัญหา/ข้อสงสัยในการดำเนินงาน
      1. นักเรียนอายุเกิน  15  ปี  ซึ่งเกินเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  แต่ไม่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  เขตพื้นที่ไม่สามารถนำกลับมาเรียนได้  เพราะอายุเกินเกณฑ์  (เสนอผู้บริหารระดับกระทรวง  มีการปรับความชัดเจนในการดำเนินงานตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนในประเด็นข้างต้น)
      2. งบประมาณค่ารับส่งนักเรียน  และครูจากโรงเรียนเครือข่าย  เพื่อเดินทางไปเรียน  ณ  โรงเรียนคุณภาพ  ควรมีการจัดสรรให้ถึงสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  อย่างช้า  1  สัปดาห์  เพื่อสถานศึกษานำสู่การวางแผนการดำเนินงาน
      3. เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาเครือข่าย  ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  เช่น  เงินผ้าป่าการศึกษา  เงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ  เป็นต้น  ชุมชน/เจ้าของเงินบริจาคบางส่วนไม่ต้องการโอนไปให้โรงเรียนหลัก
      4. โรงเรียนคุณภาพมีจำนวนโต๊ะ  เก้าอี้  ไม่เพียงพอเพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย  และไม่มีงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
      5. ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้กู็ได้
      6. บางธนาคารไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง