ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 เมษายน 2565

ติดตามนโยบายเร่งด่วน

วันที่ 4 เมษายน 2565 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 16  นำ ลงพื้นที่ร่วมกับนายธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เวลา13.00 น. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามประเด็น 5 นโยบายเร่งด่วน (โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมพวงเพชร อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 15.30 น.  นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามประเด็น 5 นโยบายเร่งด่วน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน, โครงการอ่านออกเขียนได้) ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา  โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวมรกต ตำบลรอบเวียงประตูกลอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บันทึข้อมูลโดย: นายกฤษนา สีไพร