ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 29 เมษายน 2565

รายงานสรุปผลการติดตามนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกาารอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ประชุมตรวจ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 และ  18 มีนาคม 2565


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์