ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 29 เมษายน 2565

ความปลอดภัยสถานศึกษา

การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center  ของสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองจันทบุรี

    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ดำเนินการดังนี้

    1.มีการติดตั้ง Application MOE Safety Center

    2. มีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้งาน Application MOE Safety Center ให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ส่วน

    3. มีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย หน่วยงานในภูมิภาค และมีคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษาราชการอื่น

    4. มีการอบรม ขยายผล การใช้งานระบบ Application MOE Safety Center ทั้งในมิติผู้แจ้งเหตุ และผู้รับเรื่องร้องเรียน ระดับหน่วยงาน สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

    5. การประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนักเรียนนอกสถานศึกษา เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  และนักศึกษา (พสน.) / เจ้าหน้าที่ปกครอง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

    6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัดในการดำเนินการตามนโยบาย

        1) สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ประชาสัมพันธ์การสมัครใช้งานแอพพลิเคชั่นกับนักเรียน นักศึกษาได้ยาก

        2) ขั้นตอนการให้แอพพลิเคชั่นซับซ้อน
 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์