ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 25 เมษายน 2565

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ทั้ง 5 นโยบาย

นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย และท่านได้ฝากแนวคิดเน้นเรื่องคุณภาพของผู้บริหารความพร้อมของครูผู้สอนทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียน ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน


 บันทึข้อมูลโดย: นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว