ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 11 พฤษภาคม 2565

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        โรงเรียนเทพสถิตวิทยาคาร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โรงเรียนได้มีมาตรการในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากก่อนเข้าบริเวรโรงเรียน และในขณะที่จัดการเรียนการสอน ให้ล้างมืออย่างสม่ำเสนอ มีการเว้นระยะห่างเมื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนี้

        1. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม ZOOM

        2. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิธีอัดคลิบทำ VDO ไว้สอนออนไลน์ ด้วย Loom Video Recorder 

        3. การจัดการเรียนการสอน โดยจัดวันเว้นวัน สลับเรียน เลขที่คู่ เลขที่คี่ เพื่อลดความเสี่ยง มาเรียนวันเว้นวันตามตาราง

        มีการวัดและประเมินผล ความกระตือรือร้นในการส่งงาน ความถูกต้องของงานที่ส่ง และความสม่ำเสมอของการส่งใบงาน มีการปรับแผนการสอนให้ครบตามหลักสูตร

        การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ BBL  การใช้นวัตกรรม โดยการใช้หลักการเรียนรู้กุญแจ 5 ดอก ดังนี้

        1. การใช้สนามเด็กเล่นที่มีสีสัน และเครื่องเล่นที่หลากหลาย

        2. ห้องเรียนเปลี่ยนแปลงสมอง สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

        3. กระบวนการเรียนรู้แบบ BBL

        4. หนังสือ แบบฝึกหัด และใบงาน

        5. สื่อและนวัตกรรมที่กระตุ้นสมอง


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ