ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 11 พฤษภาคม 2565

ผลการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

        1. โครงการพาน้องกลับมาเรียน สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบ ออกเยี่ยมบ้าน ค้นหา ติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบพาน้องกลับมาเรียน เป็นการค้นหาติดตามในครั้งที่ 1  และคณะทำงานระดับเขตพื้นที่ ร่วมกับสถานศึกษาออกเยี่ยมบ้าน เพื่อค้นหาติดตามนักเรียนกลุ่มตกหล่นและออกกลางคันในครั้งที่ 2 เฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่พบข้อมูลว่ายังไม่ได้ศึกษาต่อ หากพบนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก คณะทำงานจะมอบสิ่งของและเครื่องยังชีพดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและให้คำแนะนำ กำหนดแนวทางช่วยเหลือ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน และได้รับสิทธิโอกาสในการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่อง

        2. โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการใช้งาน Application MOE Safety Center ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด กำกับติดตามให้สถานศึกษาดำเนินการตามคู่มือและแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนสมัครเข้าเป็นผู้ใช้งานในระบบ MOE Safety Center สถานศึกษา มีการทบทวนปรับปรุงมาตรการและแผนป้องกันภัยในสถานศึกษา และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการดูแล คุ้มครองป้องกันภัยให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

        3. โครงการโรงเรียนคุณภาพ  ประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สำรวจความพร้อมของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน วิเคราะห์อัตรากำลังนักเรียน ครู ผู้บริหาร ของโรงเรียนคุณภาพ และทำแผนการจัดเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนคุณภาพจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

        4. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มีการแจ้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เข้าลงทะเบียนผ่านระบบ Online  "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้่สินครูสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย" ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตรวจสอบข้อมูลในการลงทะเบียนในระบบ  และรายงานข้อมูลรายบุคคลที่ได้รับการช่วยเหลือในระบบออนไลน์ บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ