ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 พฤษภาคม 2565

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวปิ่นแก้ว ยังคำมั่น