ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 26 มกราคม 2565

รายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร


 บันทึข้อมูลโดย: