ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 เมษายน 2565

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ  พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 19  เมษายน 2565


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวกานต์สินี หูมดา