ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 24 พฤษภาคม 2565

รายงานการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5 นายโชคดี ศรัทธากาลศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอารยา จันทวี รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ สถานศึกษาหน่วยรับตรวจ ได้แก่ โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมืองฯ และโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมทั้ง รับฟังรายงานผลการดำเนินงานประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/7bEFtPqxDPs7m75d7 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ