ข้อมูลพื้นฐาน [ สิงห์บุรี ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 0819539233
2 นาย วัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 0872180999
3 นางสาวชลิต์ญา ทรัพย์พาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ chaliya16@gmail.com 0867580668
4 นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ satsuko_live@hotmail.com 0894424546
5 นางสาวปทุมพร ม้วนเงิน เจ้าพนักงานธุรการ patumporn2508@gmail.com 0944873018
6 นางสาวฐิติยา ฉิมบรรเทิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ nong_thitiya@yahoo.com 0972971129
7 นางวลัยรัตน์ ก้านศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ warirat@singprimary.go.th 0861340148
8 นางสาวณัฐรดา บุณยเนตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ natharada.audit@gmail.com 0946951116
9 นางสาวพัชรีภรณ์ ปานทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ patchapan@moe.go.th 0864489033
10 นางสาวณัฐสิริ พรหมมา เจ้าพนักงานธุรการ siri.kasetsing@gmail.com 0909911475
11 นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ pad120405@gmail.com 0877118928
12 นางกุลยา สอาดม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kullaya_kung@hotmail.com 0831989916
13 นางสาววนิดา รองแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ wanida1642@hotmail.com 0971409589
14 นางสาวจงกล เรือนงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ jongkon.2@hotmail.com 0819949099
15 นางสาวรภัสสา ศศิร์ภัทร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ rasa620514@hotmail.com 0989396539
16 นายโกสินทร์ รัตนสาม นิติกร kosin.ratta@gmail.com 0850965988
17 นางสาวมาลิณี บัวงาม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ malineeb7@gmail.com 0865200347
18 นางสาวขวัญตา ชื่นกุศล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ khwanta_1205@hotmail.com 0985632463
19 นางสาวยุวกานต์ ยศวัฒนะกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ yuwakarn02@gmail.com 0819476580
20 นางอัญชนา ดีเสมอ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ un.unchana@hotmail.com 0638722226
21 นางทัศนีย์ คำนึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ thatsanee.kh@gmail.com 0896863031
22 นางสาววลัยกร บัวเงิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ namnewp@gmail.com 0833248114
23 นายศุภวัฒน์ เคนภาวะ ศึกษานิเทศก์ Khen.phawat@gmail.com 0956145305
24 นางสาวลลิตา เพิงสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา sandy-sine@hotmail.com 09-8952-66
25 นางดวงเดือน คำรอด แม่บ้าน 08-2230-14
26 นายเลิศพล กลับทอง พนักงานขับรถยนต์ 09-6803-12
27 นางสาวพิชามญชุ์ อนุโรจน์ ลูกจ้างชั่วคราว pichamon-fern@hotmail.com 09-5854-34
28 นางสาวหทัยภัทร รัตนบัวพา ลูกจ้างชั่วคราว hataipat.ning@gmail.com 09-5661-33
29 นายณัฐพล กองทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ NattapolKongtong@gmail.com 08-7663-33
30 นายสิงหราช นิยมรส ลูกจ้างชั่วคราว mymomomail@gmail.com 0835667676
31 นายอิทธิพล พลอยประสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว ititponmobile.99@gmail.com 09-5293-84
32 นางสาวนาถนภา ศุกระรุจิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 09-7919-19
33 นายเฉลิมชัย พันทวีศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 09-3464-53