ข้อมูลพื้นฐาน [ นครศรีธรรมราช ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 0819793791
2 นางสาวละมุญ จินกระวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 0819682258
3 นางนงลักษณ์ รักทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ 0878828626
4 นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 0817883313
5 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0969905615
6 นางธนวรรณ เภรีฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 0899081250
7 นายถนอม นิตย์วิมล นิติกรชำนาญการพิเศษ 0814814750
8 นางแสงจันทร์ นาคปลัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0848709346
9 นางมะลิณี คงทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0867437196
10 นางสาวจงกล ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0818969359
11 นายเสถียรวัฒน์ มูสิเกิด นิติกรชำนาญการ 0817887602
12 นางสาวเรวดี สุขเสนา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0937206441
13 นางสาวเบ็ญจมาศ บางโรย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 0887614960
14 นายธานัท ธนะเตชะสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0846907090
15 นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 0952568476
16 นางเพ็ญนภา โชติพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0815752658
17 นางบุญยืน เลี้ยงสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 0817819207
18 นายชัยยศ อลงกตกิตติคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 0810999131
19 นางศิริพร ธรรมชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 0818948515
20 นางพลอยธิดา ทองนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0869529168
21 นางจุฑารัตน์ มานะชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา 0891960954
22 นางสุพรรณี สิงหเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0866835171
23 นางนวพร ผอมดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0892882784
24 นางศิริพร ศิริคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0840049907
25 นางพวงเพ็ญ จิตรจำนอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 08-9970-81
26 นางนงค์นาฎ ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0805268491
27 นางสุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0878839875
28 นางนงนภัส ปรีชารัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0987350995
29 นายจรินทร์ คงพันธ์ พนักงานบริการ บ 2 0848439440
30 นายปรีชา หนูราม พนักงานบริการ บ 2 0894693703
31 นายสุริยา ทองอยู่ พนักงานบริการ บ 2 0936599924
32 นางทิพย์พวัน ชูหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0896495459
33 นางอภิสรา มีนิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0822602541
34 นางพัชราภรณ์ สงขำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0892885362
35 นางอาธัญญา วรพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0813675164
36 นางสุดา จันทร์สน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0824201788
37 นางลาวัลย์ วงศ์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0865941572
38 นางสิริอร อินทร์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0994073461
39 นางโสภา วงศ์โถง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0899655506
40 นางสาวนาตยา มีเสน ลูกจ้างโรงเรียนเอกชนปฎิบัติงาน 0881813948
41 นางสาวดาวรุณี มีแสง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 0831205777
42 นางสาวสรวีย์ มูสิกะ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 0918479554
43 นายเผชิญ อุปนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล khunpoo05@gmail.com 0895936603
44 นายสุภรณ์ แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ supornnew@yahoo.co.th 0817899004
45 นางจันทรา ด่านคงรักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ aj.chantra@hotmail.com 0895948758
46 นางจิราพร ชิณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ jiraporn5555@gmail.com 0894730701
47 นางสาวพัชรดา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ plikit6@gmail.com 0813677639
48 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ nine.nine0129@gmail.com 0872676417
49 นางสาวเกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ kassara1512@gmail.com 0922570884
50 นายวิลาศ ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ Wiladc7@gmail.com 0612144063
51 นางเกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ketkanok.n@hotmail.com 0869465965
52 นางสาวศิริมนตร์ ชิณวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sirimon2515@gmail.com 0862928429
53 นางสาวรัตนา อินทรพฤกษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 0810894371
54 นางเณศรา สุวรรณา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ neswimon@hotmail.com 0895222942
55 นางสาวเพ็ญศรี ทศพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ pensrithod@gmail.com 0982637940
56 นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ sornor.sao@gmail.com 0869401993
57 นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ teerasak_13supervisor@hotmail.com 0895921308