ข้อมูลพื้นฐาน [ สตูล ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดสตูล peosatun123@gmail.com 0860049657
2 นายสุริยา หมาดทิ้ง รองศึกษาธิการจังหวัดสตูล chokdee_11@hotmail.co.th 0883907248
3 นายชยวัฒน์ ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ jobchayawat@gmail.com 0851149915
4 นางสาวพิธพร นิโกบ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ pittaporn@hotmail.com 0817989655
5 นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ maywatp18@gmail.com 0862997668
6 นางสาวมัสหลัน สาเอียด ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ maslan2507@gmail.com 0869693429
7 นางอภิษฎา ทองเนื้อแข็ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ aphisada_ka@hotmail.com 0993158375
8 นางสาวเดือน โพธิรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ aaduan@windowslive.com 0805466399
9 นางสาวนูรีญา รงค์สมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ nureeya.ro@gmail.com 0923542897
10 นางปรานี คู่มณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ pranee.tannice@gmail.com 0816092606
11 นางสาวหาสาน๊ะ นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ hasanah64@gmail.com 0801430231
12 นายอดินันท์ ย่าหลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ adn_742@hotmail.com 0815989413
13 นายสุริยา หมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ suriyamardthing@gmail.com 0818983971
14 นางสาวสุดใส บุญเสน นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ boonsen22@gmail.com 083183598
15 นางพิชญ์มาศ ปะจู นิติกร ชำนาญการ pitcha1301@gmail.com 089738131
16 นายอาณัติ มีบุญ นิติกร ชำนาญการพิเศษ Amnat.mee@gmail.com 0980174772
17 นายรอสลัน นารอยี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ trionross@outlook.com 0830125492
18 นายธีระยุทธ ชาตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ try.52@hotmail.com 0804584299
19 นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ natsayang@gmail.com 0928294436
20 นางพรทิพย์ พงษ์ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ pongthong2513@gmail.com 089-739876
21 นางกนกพร กันตวิชญ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ka_nok7155@hotmail.com 0815420146
22 นางพรพิศ จันทรโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ pornpit.saw@gmail.com 0862992191
23 นางสาวสุไวบ๊ะ มาราสา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ su_marasa@hotmail.com 087-967355
24 นายกุลทรัพย์ คชฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ icemansatun@gmail.com 0824283156
25 นายอดุลย์ หลีมานัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ al2641799@gmail.com 0850783339
26 นางสาววรัญภรณ์ หลีหนุด นักจัดการงานทั่วไป scouts.satun@gmail.com 0846331113
27 นางสาวประไพ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
28 นางสาวRenu หงษสามสิบสอง ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
29 นางสาวแสงแขวรางค ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
30 นางสาวกนกวรรณ ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ
31 นางสาวกิ่งดาว ทดสอบ ทดสอบ test@gmail.com ทดสอบ