ข้อมูลพื้นฐาน [ ยะลา ]

รายชื่อบุคลากร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์โทร จัดการข้อมูล
1 นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา 089-870839
2 นางหทัย ศรีชมภู ศึกษานิเทศก์ beer.25202502@gmail.com 0883941731
3 นางสาวอรวินท์ ชำระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ(ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ) arra_vin@hotmail.com 0899857441
4 นางโสภิณ สายอ๋อง ศึกษานิเทศก์ sophin29@gmail.com 0875788199
5 นางศิริลักษณ์ สุทธิพงศธร ศึกษานิเทศก์ si-sut1004@hotmail.com 0819691502
6 นายสุทิน จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา 081-386490
7 นางสาวอาริตา ตั้งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 093-743343
8 นางอัจฉรา แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ Jun_storry@hotmail.com 083-183761
9 นายพิทักษ์ กิ้มหยก พนักงานขับรถ 0994864046
10 นางวิภารัตน์ ชุมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 0856408850
11 นางชนิตา ธรรมไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 0897357740
12 นางรัชนก วรวิธปิติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ rachanok2526@gmail.com 0898777550
13 นางสาวพารีซัน ฮีแล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ Iadyzan01@gmail.com 0846322889
14 นางสาวชิวารัตน์ มะดาเระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ chi.warat.2528@gmail.com 0910482465
15 นางสาวจิรัชยา เภอเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0873946449
16 นางกนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0887896130
17 นางสาวสิริวณาลัย แวนาแว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 0982797488
18 นางอาริสา ดวงเนตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ asa-d@hotmail.com 0817661338
19 นางสาวนัสรียา ยามา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ nasreeyayama@gmail.com 0895952958
20 นายอัซมีน บาโง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ minmin_ictm@hotmail.com 0962483100
21 นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 0883989092
22 นายฮารีส มาหามัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ Risyaha@hotmail.com 0862967143
23 นายปรีชา สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ Precha.sooksai@gmail.com 0935830903
24 นางสาวอรนุช กาญจนภูมิ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ Oranut28@hotmail.com 0973454273
25 นางพยุงศรี เย็นเปี่ยม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ phayungsri_1146@hotmail.com 0869673633
26 นางกรรชรีย์ กิติพงษ์วัฒนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
27 นายนิมิต แก้วอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ yalaedu01@gmail.com 0937433433
28 นางสาวสวยบ๊ะ ยงมะเก๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ bahkao2-@hotmail.com 0862880975
29 นางสาวสุธิรา เต็มเปี่ยม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
30 นายอาหมัดอัสรี ยียูโซ๊ะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ahmadasri.yala@gmail.com 0849661937
31 นายณัฐกรณ์ ขวัญดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ chewchewd@gmail.com 0831714709
32 นางสาวพิชญา เยะหมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ bee_picha@gmail.com 0896543045
33 นางสาวฮัสนีย์ เบ็ญลาเซ็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ t-la073@hotmail.com 0813837580
34 นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ rattanasri@yala1.go.th 0849696769
35 นางสาวมารือนี บาเกาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ manee.bakok@gmail.com 0848574085
36 นางบัลกีส ดือเระ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(มาช่วยราชการ) 082-828280
37 นางสาวนวรัตน์ อรุณรัตนวงศ์ นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว) 093-712864
38 นางสาวนันท์ชญาส์ เสือสิงห์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานคุรุสภา) 081-766723
39 นายทวีศักดิ์ เกื้อพะระ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป(งานคุรุสภา) 088-792502
40 นางสาวนภัสสร สุวรรณขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว) 089-815782
41 นายบิสมี ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว) 082-223398