ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 กรกฎาคม 2564

ผลการการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 16

ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย


 บันทึข้อมูลโดย: เสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว