รายการจังหวัด [ ตราด ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1123100001 กิตติวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ