จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล

สังกัด จำนวนของสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล(แห่ง) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 10,219 76.50
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1,109 8.30
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 63 0.47
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 347 2.60
กรมส่งเสริมการเรียนรู้​ (สกร.) 586 4.39
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,063 7.96

รวม

13,358

100.00

จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทั้งหมดและสถานศึกษาที่ให้ข้อมูล