สรุปภาพรวมภาคตรวจราชการ

รายงานแบบสรุปการตรวจราชการ

วันที่ หัวข้อสรุป ระดับ หน่วยงาน รายงาน
27 ธันวาคม 2565 สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
31 มกราคม 2566 สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 20 - 25 มกราคม 2566) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
05 เมษายน 2566 สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
15 พฤษภาคม 2566 สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
25 เมษายน 2566 การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
06 มิถุนายน 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
07 มิถุนายน 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ปัตตานี เขต2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
30 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
24 เมษายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
09 พฤษภาคม 2566 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
10 พฤษภาคม 2566 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
13 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
14 มิถุนายน 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.ยะลา เขต1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
19 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
19 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการของ ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2566 (จังหวัดเลย) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
19 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการของ ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 (จังหวัดหนองคาย อุดรธานีและหนองบัวลำภู) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
19 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการของ ผตร.ศธ.เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 (จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย)) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
20 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
23 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
23 มิถุนายน 2566 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 2 /2566 ศธภ.12 วันที่ 12-15 มิ.ย.66 พื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
06 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.นนทบุรี เขต 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
19 กรกฎาคม 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
19 กรกฎาคม 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
31 สิงหาคม 2566 รายงานสรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
31 สิงหาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
21 มิถุนายน 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
05 กันยายน 2566 ประชุมติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
13 กันยายน 2566 รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
13 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 17 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
08 กันยายน 2566 การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
07 กันยายน 2566 สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
19 กันยายน 2566 ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะจัน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
19 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
04 ตุลาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
04 ตุลาคม 2566 รายงานผลการติดตามประเมินผล การดำเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13
19 กันยายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีปกติ) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
07 มิถุนายน 2566 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
07 มิถุนายน 2566 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
09 มิถุนายน 2566 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
30 พฤษภาคม 2566 รายงานสรุประดับจังหวัดตามแบบ รต.66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
30 พฤษภาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ (22 พ.ค. 66) โรงเรียนชุมชนสวี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ (22 พ.ค. 66) โรงเรียนสวีวิทยา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ (22 พ.ค. 66) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2566 สรุปรายงานการตรวจราชการฯ กรณีพิเศษ (22 พ.ค. 66) ภาพรวมระดับศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2566 รายงานตรวจราชการปกติรอบ 1/2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
31 พฤษภาคม 2566 บทสรุปผู้บริหาร การรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวีระ แข็งกสิการ) โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่รับตรวจ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนั ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 มิถุนายน 2566 แบบรายงาน รต.66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
01 มิถุนายน 2566 แบบรายงาน รต.66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
01 มิถุนายน 2566 แบบรายงาน รต.66 (นำเสนอ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
01 มิถุนายน 2566 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
10 มกราคม 2566 รายงานผลการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ (นโยบายที่ 3 การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
10 มกราคม 2566 รายงานผลการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ (นโยบายที่ 3 การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
10 มกราคม 2566 รายงานผลการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ (นโยบายที่ 3 การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
10 มกราคม 2566 ภาพข่าวการลงพื้นที่ตรวจราชการนโยบายที่ 3 ของนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
08 พฤษภาคม 2566 ข้อสั่งการการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดตราด ของนายธฤติ ประสานสอน ผตร.ศธ.เขตตรวจ 9 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
02 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ รต.66) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
06 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
01 มีนาคม 2566 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ นโยบายการจัดการศึกษาเื่อความปลอดภัย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
11 พฤศจิกายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมการประสานแผนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 ธันวาคม 2565 ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สุราษฎร์ธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 กุมภาพันธ์ 2566 การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 มีนาคม 2566 ประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 พฤษภาคม 2566 การตรวจราชการ ติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 พฤษภาคม 2566 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 พฤษภาคม 2566 การตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 พฤษภาคม 2566 การตรวจราชการติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 มีนาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 มิถุนายน 2566 นโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
09 มิถุนายน 2566 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
12 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
13 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการ รอบ2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
14 มิถุนายน 2566 ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.อ่างทอง (7 ธ.ค.65) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง (7 ธ.ค.65) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 แบบตรวจราชการและติดตามประเมินนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการโรงเรียนคุณภาพ(29 พ.ค.66) โรงเรียนวัดโคศุภราช ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 แบบตรวจราชการและติดตามประเมินนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการโรงเรียนคุณภาพ(29 พ.ค.66) โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.จังหวัดอ่างทอง (10 ม.ค.66) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.อ.ไชโย (13 มี.ค.66) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
06 มิถุนายน 2566 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ณ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
14 มิถุนายน 2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (14 ธ.ค.65) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
14 มิถุนายน 2566 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ(14 พ.ย.2565) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
16 มีนาคม 2566 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
15 มิถุนายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
15 มิถุนายน 2566 ปกรายงานฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ (โรงเรียนคุณภาพ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ โรงเรียนวัดศรีมงคลฯ (โรงเรียนคุณภาพ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่ตรวจราชการ ฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 เอกสารประกอบการนำเสนอเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
15 มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ ศูนย์ กศน.อำเภอมโนรมย์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
23 มิถุนายน 2566 ลงระยะที่ 1วันที่15กุมภาพันธ์2566 จุดเน้นนโยบาย1.1 การดำเนินงานตามแผนมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
23 มิถุนายน 2566 ลงพื้นที่กศน.อำเภอเมืองภูเก็ตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ติดตามจุดเน้นนโยบาย1.1การดำเนินงานตามแผนมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรในการป้องกันภุยคุกคามรูปแบบใหม่ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
26 มิถุนายน 2566 รต.66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
02 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
04 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
30 มิถุนายน 2566 รายงานการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
05 กรกฎาคม 2566 ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 กรกฎาคม 2566 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 กรกฎาคม 2566 สรุปลงพื้นที่ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านควนตะวันนอก ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 กรกฎาคม 2566 สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สพป.ชุมพร 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 กรกฎาคม 2566 สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สพป.ชุมพร 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 กรกฎาคม 2566 สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 กรกฎาคม 2566 สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สกร.ชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 กรกฎาคม 2566 สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 ศธจ.ชุมพรและ รร.เอกชน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 กรกฎาคม 2566 สรุปรายงานตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2 สอจ.ชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
03 สิงหาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
25 สิงหาคม 2566 แบบ รต 66 ของโรงเรียนหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
25 สิงหาคม 2566 แบบ รต 66 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม(หน่วยรับตรวจ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
25 สิงหาคม 2566 สรุป แบบ รต 66 หน่วยงานการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
22 สิงหาคม 2566 การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 สิงหาคม 2566 รายงานผลการตรวจฯ กรณีปกติ รอบที่ ๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
31 สิงหาคม 2566 รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2566 - กันยายน 2566) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
31 สิงหาคม 2566 แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
31 สิงหาคม 2566 รายงาน รต.66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
03 กันยายน 2566 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
03 กันยายน 2566 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลตามนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทุกช่วงวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
03 กันยายน 2566 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
03 กันยายน 2566 แบบรต66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
05 กันยายน 2566 รายงานตรวจราชการปกติรอบ 2/2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
06 กันยายน 2566 แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ รต 66 (รอบ 2) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
06 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
13 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
13 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 17 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
14 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
15 กันยายน 2566 รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
15 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามฯ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
19 กันยายน 2566 การตรวจราชการฯกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(นายพีระศักดิ์ รัตนะ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
19 กันยายน 2566 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาะิการ(นายพีระศักดิ์ รัตนะ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
19 กันยายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
19 กันยายน 2566 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
08 สิงหาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
07 เมษายน 2566 รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
02 ตุลาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
02 ตุลาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
04 ตุลาคม 2566 รายงาน รต.66 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
04 ตุลาคม 2566 รายงาน รต 66 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
17 ตุลาคม 2566 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
17 ตุลาคม 2566 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
17 ตุลาคม 2566 รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
12 กรกฎาคม 2566 ีรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (แบบลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
13 กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (แบบลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
21 สิงหาคม 2566 ผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
28 สิงหาคม 2566 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 2) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
01 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
01 พฤศจิกายน 2566 แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ำ) ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์