ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 25 สิงหาคม 2566

แบบ รต 66 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม(หน่วยรับตรวจ)

 บันทึข้อมูลโดย: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี