ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 สิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

 บันทึข้อมูลโดย: นางสกุลรัตน์ ธรรมแสง