ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 มิถุนายน 2566

รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ