ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 กันยายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลตามนโยบายการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทุกช่วงวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

 บันทึข้อมูลโดย: นางเมธาวรรณ วงศ์เทวราช (ศึกษานิเทศก์)