ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 06 กันยายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 บันทึข้อมูลโดย: นางสุชาดา ไตรจินดา