ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 กันยายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นายณภัทร เบ้านาค