ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กันยายน 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาะิการ(นายพีระศักดิ์ รัตนะ)

 บันทึข้อมูลโดย: