ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กันยายน 2566

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: