ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 สิงหาคม 2566

รายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย