ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กันยายน 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะจัน

 บันทึข้อมูลโดย: นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ