ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 10 มกราคม 2566

รายงานผลการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ (นโยบายที่ 3 การสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย)

 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา