ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 ตุลาคม 2566

รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีปกติ) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 3

 บันทึข้อมูลโดย: นายชัยวัตร ทองบ่อ