ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 12 กรกฎาคม 2566

ีรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (แบบลงพื้นที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด)

 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา