ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 13 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (แบบลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนคลองขวาง จ.ตราด)

 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา