ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 สิงหาคม 2566

ผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา