ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 01 พฤศจิกายน 2566

แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ำ) ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 และ 18

 บันทึข้อมูลโดย: