ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 10 มกราคม 2566

ภาพข่าวการลงพื้นที่ตรวจราชการนโยบายที่ 3 ของนายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 9

 บันทึข้อมูลโดย: นางรัตนา เมืองจินดา