ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 01 มีนาคม 2566

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ นโยบายการจัดการศึกษาเื่อความปลอดภัย

 บันทึข้อมูลโดย: นางยุพิน ลักษณะพริ้ม