ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 05 เมษายน 2566

สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566)

 บันทึข้อมูลโดย: นายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์