ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 พฤษภาคม 2566

การตรวจราชการ ติดตามการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ