ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มิถุนายน 2566

นโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวนชรพร ประมวลสุข ศึกษานิเทศก์