ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 30 พฤษภาคม 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีปกติ รอบที่ 1 ในเขตตรวจราชการที่ 3

 บันทึข้อมูลโดย: นายสุกิจ บัวแพง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล